16 sierpień 2022

Znowelizowane zostało rozporządzenie o kształceniu dzieci z Ukrainy

zdjęcie: Znowelizowane zostało rozporządzenie o kształceniu dzieci z Ukrainy / fot. PAP
fot. PAP
W związku z przedłużającymi się działaniami wojennymi na Ukrainie i z koniecznością zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski, znowelizowane zostało rozporządzenie dotyczące ich kształcenia – podało we wtorek MEiN.
REKLAMA

W komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki wyjaśniono, że chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Resort edukacji podał w nim najważniejsze rozwiązania zawarte w nowelizacji.

Zgodnie w nią uczniowie, którzy po 30 września 2022 r. rozpoczną naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, muszą złożyć deklarację o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty do 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany przekazać do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r. wykaz uczniów, którzy złożyli taką deklarację.

Dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po 30 września 2022 r. i którzy zamierzają w tym samym roku szkolnym przystąpić do egzaminu maturalnego, datą graniczną złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany do przekazania do 22 marca 2023 r. wykazu tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum po 15 września 2022 r. i którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, datą graniczną złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły będzie obowiązany do przekazania do 22 marca 2023 r. wykazu tych uczniów dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej

W roku szkolnym 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy, uczęszczający do oddziału przygotowawczego, nie będzie podlegał klasyfikacji śródrocznej – w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu.

Określono w nim też warunki ukończenia w roku szkolnym 2022/2023 szkoły podstawowej przez uczniów, obywateli Ukrainy. W arkuszu ocen i w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. W przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. W przypadku nieuzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczeń będzie powtarzał klasę VIII i przystępował ponownie do egzaminu ósmoklasisty.

W komunikacie resortu edukacji i nauki wskazano także, że celem nowelizacji rozporządzenia jest również utrzymanie w roku szkolnym 2022/2023 rozwiązań obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022.

Chodzi m.in. o możliwości powoływania do składu zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, znających język ukraiński. Osoby te będą obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów.

Nowelizacja ma też na celu przedłużenie możliwości prowadzenia zajęć obejmujących wybrane treści z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w branżowej szkole I stopnia lub technikum; wyłączenia obowiązku klasyfikacji rocznej ucznia będącego obywatelem Ukrainy uczęszczającego do oddziału przygotowawczego, w przypadku, gdy rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego nie jest wystarczająca do nauki, lub gdy zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia.

Chodzi także o przedłużenie możliwości zwiększenia liczebności oddziału przedszkolnego i oddziału klas I–III szkoły podstawowej o dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy i zasad organizowania dodatkowych zajęć z języka polskiego. Zajęcia te mają odbywać się w minimalnym wymiarze 6 godzin tygodniowo i mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach do 15 uczniów.

Przedłużone zostają również: możliwości funkcjonowania oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole, w tym także na zajęciach świetlicowych oraz w grupie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz specjalnym ośrodku wychowawczym oraz oddziałach łączonych w szkołach specjalnych ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy; możliwości przyjmowania niepełnosprawnych dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowela przedłuża możliwości modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego ze względu na włączenie uczniów będących obywatelami Ukrainy w funkcjonowanie szkoły.

Przedłużona zostaje możliwości zatrudniania w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych oraz w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, osób, które nie są nauczycielami. Zatrudnienie tych osób będzie następowało za zgodą kuratora oświaty. Celem rozwiązania jest usprawnienie procesu rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, a także udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
pogoda Warszawa
1°C
wschód słońca: 07:26
zachód słońca: 15:25
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Warszawie

kiedy
2022-12-04 10:00
miejsce
Teatr Capitol - Scena mniejsza,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-04 11:00
miejsce
Teatr Palladium, Warszawa, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-04 11:00
miejsce
Teatr Capitol, Warszawa, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-04 12:30
miejsce
Teatr Capitol - Scena mniejsza,...
wstęp biletowany